Kiedy zachować szczególną ostrożność?

Kodeks drogowy w zależności od sytuacji nakazuje zachowanie ostrożności lub szczególnej ostrożności. Kiedy więc należy zachować szczczególną ostrożność a kiedy wystarczy ostrożność „zwykła”?   Art 3. ust. 1 Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem za-kłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie. Art 3. ust. 2. Przepis…

Więcej

Czy wyprzedzanie z prawej strony na jezdni jednokierunkowej uzależnisz od ilości pasów ruchu?

wyprzedzanie

Z takim pytaniem spotkać się możesz podczas egzaminu teoretycznego na prawo jazdy Wyprzedzanie w przeważającej liczbie wypadków powinno odbywać się poprzez przejeżdżanie z lewej strony pojazdu wyprzedzanego. W niektórych przypadkach wyprzedzanie może czy wręcz musi odbywać się z lewej strony.     Zasady wyprzedzania z prawej strony reguluje artykuł 24. ust. 3. ustawy Prawo o ruchu drogowym. Art. 24. 3. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 10 i 12. 4. Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony,…

Więcej