Kiedy egzaminator przerwie egzamin?

Nie każdy popełniony błąd oznacza przerwanie egzaminu. Nie zawsze też nieprawidłowe zachowanie za kierownicą będzie prowadziło do oblania Cie przez egzaminatora. No okazało się właśnie, że są dwie kategorie błędów.

Po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy przychodzi czas na sprawdzian praktyczny. Dzisiaj raz zdanych testów na prawo jazdy nie musisz już więcej powtarzać, więc masz je z głowy. No chyba, że kiedyś będziesz chcieć rozszerzyć swoje kwalifikacje kierowcy…

testy na prawo jazdy

Część praktyczna egzaminu na prawo jazdy, odbywająca się w ruchu miejskim polega na wykonaniu szeregu zadań egzaminacyjnych, których katalog znajduje się  w rozporządzeniu w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, albo po prostu tutaj. Każde nieprawidłowe wykonanie któregoś z zadań egzaminacyjnych będzie odnotowane w arkuszu przebiegu egzaminu jako błąd.

Ile można mieć błędów na egzaminie?

Dokładnie tyle ile jest zadań egzaminacyjnych. Nieprawidłowo wykonane zadanie egzaminacyjne możesz raz powtórzyć. Jeśli więc podczas parkowania nie włączysz kierunkowskazu, czy nieprawidłowo zawrócisz na skrzyżowaniu egzaminator nie zaliczy Ci tego zadania i wyda polecenie powtórnego jego wykonania (niekoniecznie w tym samym miejscu…)

Przerwanie egzaminu

Jest pewna grupa błędów, których popełnienie może (ale nie musi) oznaczać natychmiastowe wystawienie wyniku negatywnego bez możliwości dalszej jazdy.

Co ciekawe jeśli np dwukrotnie popełnisz błąd przy parkowaniu (zaparkujesz niezgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi) egzaminator wystawi wynik negatywny egzaminu, ale… zapyta czy chcesz dalej kontynuować jazdę. Jeśli jednak uzna o konieczności przerwania egzaminu z powodu popełnienia któregoś z niżej wymienionych błędów, to poprosi cię o zatrzymanie się, a dalszą podróż odbędziesz na siedzeniu pasażera (możesz też opuścić pojazd egzaminacyjny i zostać na mieście).

Część praktyczna egzaminu może zostać zakończona przed wykonaniem wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań jedynie w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego a w szczególności jednego z niżej wymienionych błędów:

Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego mogące skutkować przerwaniem egzaminu państwowego
1 Spowodowanie kolizji drogowej
2 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
3 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim
4 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu
5 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przecho­dzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd
6 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia
7 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
8 Niezastosowanie się do:8.1 sygnałów świetlnych,8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,

8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

9 Niezastosowanie się do znaków:9.1 „stop”,9.2 „zakaz wjazdu”,

9.3 „zakaz skręcania w lewo”,

9.4 „zakaz skręcania w prawo”,

9.5 „nakaz jazdy…”*,

9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,

9.7 „linia podwójna ciągła”

10 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:10.1 na skrzyżowaniu,10.2 pojazdom szynowym,

10.3 rowerzystom,

10.4 podczas zmiany pasa ruchu,

10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,

10.6 podczas włączania się do ruchu,

10.7 podczas cofania

11 Naruszenie zakazu zawracania
12 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h
13 Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania
14 Naruszenie zakazu wyprzedzania:14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

14.4 na skrzyżowaniach,

14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,

14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

15 Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”
16 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony
* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

Egzaminator może też przerwać egzamin jeśli:

  • stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, a nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego sprawnym pojazdem;
  • na wniosek osoby egzaminowanej.

Przerwanie egzaminu, czy tylko błąd?

Decyzja o przerwaniu egzaminu w przypadku popełnienia błędu z powyższej tabeli należy wyłącznie do egzaminatora Nie musi on przerywać egzaminu na prawo jazdy w przypadku popełnienia któregoś z błędów wyszczególnionych w „tabeli błędów”.  Przepisy w zakresie egzaminowania dają egzaminatorom swobodę w podjęciu decyzji, czy popełnienie błędu z „tabeli błędów” skutkowało rażącym naruszeniem przepisów prawa drogowego i czy wpłynęło na bezpieczeństwo na drodze. W zależności od sytuacji zaistniałej na egzaminie egzaminator:

  1. Może przerwać egzamin na prawo jazdy i wystawić wynik negatywny egzaminu, jeśli zachodzą okoliczności określone w par 28. ust. 1. pkt 2 lit. a, czyli: Osoba egzaminowana uzyskuje negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 i 3, czyli Egzaminator przerywa egzamin państwowy 1) jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, w szczególności określone w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia (czyli tabela błędów), 3) na wniosek osoby egzaminowanej, albo
  2. Kontynuuje egzamin informując osobę egzaminowaną o popełnieniu błędu – zgodnie z par. 27 pkt 6. rozporządzenia: Podczas części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator niezwłocznie informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego;  w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego.  Zatem popełnienie błędu z „tabeli błędów” jest tylko błędem.

Zatem jeśli egzaminator uzna, że popełnienie błędu z „tabeli błędów” nie spowodowało zagrożenia w ruchu drogowym, czy nie było rażącym naruszeniem przepisów kodeksu drogowego, to nie musi on przerywać egzaminu na prawo jazdy z oceną negatywną, a popełniony błąd zaliczany jest do błędu przy wykonywaniu zadania egzaminacyjnego.

Leave a Comment